Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2016

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 03:03

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây quyết định chia cổ tức đợt 2 năm 2016

Thời gian chốt danh sách cổ đông: đến 17h00 ngày 12 tháng 01 năm 2017

Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 23 tháng 01 năm 2017

Bài viết khác