NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 18 tháng 06 năm 2023 | 06:06

Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

tổ chức ngày 17/06/2023 tại Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Xem toàn văn: * BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

                      * NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

 

Bài viết khác