Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 03:03

Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Tờ trình Trích lập quỹ năm 2016 và Kế hoạch trích quỹ năm 2017

Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017

Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán

Tờ trình Đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Tờ trình Ủy quyền HĐQT đăng ký giao dịch trên UPCOM

Tờ trình Phương án sáp nhập 3 công ty và Dự thảo Hợp đồng sáp nhập

Bài viết khác