Nghị quyết Đại hội Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 02:03

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586      Fax: 08.2913100
*****
Số: 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------o0o------------

Tp.HCM ngày 30 tháng 06 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty bia Sài Gòn Bình Tây  đã được các cổ đông thông qua;
 • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2010/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2010 của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 28.288.118. cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 282.881.180.000 (Hai trăm tám hai tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn) đồng.
 • Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
  (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
 • Phương thức phát hành:   Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
 • Tỷ lệ thực hiện quyền:      1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

Vốn điều lệ sau khi thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 565.762.360.000 đồng (Năm trăm sáu lăm tỷ, bảy trăm sáu hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty, vốn khác của chủ sở hữu và nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty (tới thời điểm phát hành)

 • Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Theo phương thức và tỷ lệ phát hành trên thì không có cổ phiếu lẻ.
 • Đăng ký chứng khoán bổ sung:
  Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án đã nêu sẽ được cập nhật bổ sung vào sổ Đăng ký cổ đông theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty ngay sau khi kết thúc việc phát hành.
 • Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2010
 • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.

ĐIỀU 2: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, THAY ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI VỐN ĐIỀU LỆ MỚI.
ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sữa đổi điều lệ Công ty như sau:
Sữa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Giấy ĐKKD mới theo quy định của các cơ quan quản lý chức năng và theo mẫu điều lệ mới của Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 - Bộ Tài Chính. Vốn điều lệ của Công ty là 565.762.360.000 đồng (Năm trăm sáu lăm tỷ, bảy trăm sáu hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

ĐIỀU 3: THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HoSE) ĐỂ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SABIBECO.
Chọn Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) để niêm yết cổ phiếu SABIBECO thay cho sàn Upcom.
Ủy Quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp (sau khi phát hành cổ phiếu tưởng cho cổ đông hiện hữu) để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:
 • Các cổ đông;
 • TV Hội đồng quản trị;
 • TV Ban Tổng giám đốc;
 • TV Ban kiểm soát;
 • Lưu.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Văn Thanh Liêm
Bài viết khác