BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua việc đổi tên công ty sau sáp nhập như sau:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới:
SAIGON BINH TAY BEER GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt mới: SABIBECO GROUP

Biên bản kiểm phiếu v/v lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc đổi tên công ty

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Bài viết khác