Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2017

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 03:03

 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17 giờ ngày 15/08/2017

- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: từ ngày 25/08/2017.

Các tin cổ đông khác