THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 06 tháng 03 năm 2020 | 04:03

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

 

- Thời gian: 08h ngày  17 tháng 06 năm 2019

- Địa điểm: Grand Hotel Saigon - 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

- Thành phần: cổ đông của Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, danh sách chốt đến hết ngày 04 / 06 / 2019

Đính kèm:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Thư mời tham dự

3. Chương trình đại hội

4. Giấy xác nhận / ủy quyền tham dự đại hội đối với cá nhân (biểu mẫu)

5. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đối với tổ chức (biểu mẫu)

Các tin cổ đông khác