Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Ngày 10 tháng 05 năm 2021 | 05:05

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Được ký ngày 26/03/2021 và Công ty kiểm toán AASCN ký kiểm toán ngày 29/03/2021

 

Các tin cổ đông khác