TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 24 tháng 06 năm 2022 | 12:06

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

Tổ chức ngày 08/07/2022

Tài liệu Lần 1 [xem tài liệu]

Tài liệu  Lần 2 - sửa đổi bổ sung [xem tài liệu]

Các tin cổ đông khác